Beemstertimmerwerken ingeschreven in het handelsregister onder nummer 37125369, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken

Beemstertimmerwerken hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, sollicitanten en bezoekers. De informatie die Beemstertimmerwerken verzamelt c.q. verwerkt, wordt dan ook uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacywetgeving.

 
 
Het gaat om de volgende persoonsgegevens:
 • Voor- en achternaam;
 • Functienaam;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres en telefoonnummer;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.
 
 
Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Beemstertimmerwerken verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt.

 
 
We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Om onze dienstverlening aan te kunnen bieden;
 • Voor aan onze dienstverlening verbonden doelen, waaronder het voeren van administratie, beheer van ICT-systemen, beveiliging, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken of klachten;
 • Voor marketing- en communicatiedoelen, waaronder het kunnen tonen, beheren en verbeteren van deze website.

Beemstertimmerwerken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 
 
Delen van persoonsgegevens met derden

Beemstertimmerwerken verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 
 
Tevens kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft, zoals:
 • Opdrachtgevers,
 • Onderaannemers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren,
 • Overheidsinstanties;
 • Andere zakelijke relaties.
 
 
Beveiliging

Beemstertimmerwerken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@beemstertimmerwerken.nl

 
Beemstertimmerwerken heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 
 • De website is via “https” beveiligd;
 • De computers worden door antivirusprogramma’s en firewalls beveiligd en de besturingssystemen zijn up-to-date;
 • Toegang tot de computers is met wachtwoorden beveiligd en beeldschermen worden afgesloten tijdens de afwezigheid van de gebruiker;
 • Er is een beveiligde netwerkverbinding op de vaste werkomgeving;
 • Voor veilig internetten op openbare wifi-netwerken wordt gebruik gemaakt van VPN-software.
 
Uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beemstertimmerwerken. U kunt hiervoor contact opnemen via info@beemstertimmerwerken.nl